Algemene leveringsvoorwaarden Tractrice

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en de acceptatie ervan, als ook op iedere overeenkomst gesloten tussen Annelies Kaan | Tractrice en een Opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Annelies Kaan | Tractrice, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Afwijking van de algemene voorwaarden dienen uitdrukkelijk schriftelijk te zijn overeengekomen.
 4. Eventueel door de Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden worden door Annelies Kaan | Tractrice uitdrukkelijk op voorhand niet van toepassing verklaard, tenzij partijen in de overeenkomst anders zijn overeengekomen.

Artikel 3. Offertes
 1. De door Annelies Kaan | Tractrice gedane aanbiedingen en gemaakte offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd.
 2. De in de offerte opgenomen voorstellen zijn en blijven eigendom van Annelies Kaan | Tractrice. Mocht de offerte niet resulteren in een opdracht dan is Opdrachtgever gehouden het voorstel te vernietigen en mag Opdrachtgever in geen enkel opzicht gebruikmaken van de in het voorstel opgenomen ideeën en voorstellen.
 3. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
 4. Annelies Kaan | Tractrice is te allen tijde gerechtigd om een voorschot te verlangen, dat met de einddeclaratie zal worden verrekend, alvorens haar Werkzaamheden te beginnen of voort te zetten.

Artikel 4. Aanvaarding opdracht
  Annelies Kaan | Tractrice behoudt zich het recht voor opdrachten van opdrachtgever te weigeren dan wel de opdracht te annuleren, zonder daarbij tot enige vorm van schadevergoeding of dergelijke gehouden te zijn, indien bijvoorbeeld de voorgenomen opdracht volgens Annelies Kaan | Tractrice niet zal bijdragen aan de ontwikkelingsvraag van de onderneming van opdrachtgever of dat de motivatie van deelnemers aan een voorgenomen training of bijeenkomst naar het oordeel van Annelies Kaan | Tractrice beneden het vereiste niveau is. Het staat Annelies Kaan | Tractrice in een dergelijk geval vrij een andere opdracht of training in de plaats van de door opdrachtgever gewenste opdracht voor te stellen.

  Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst
  1. Annelies Kaan | Tractrice zal de overeenkomst uitvoeren op basis van de door Opdrachtgever verstrekte informatie en zich in het kader van de uitvoering van de overeenkomst inspannen om al datgene te doen wat in redelijkheid verwacht mag worden om de overeenkomst naar tevredenheid van de Opdrachtgever te vervullen. Op Annelies Kaan | Tractrice rust louter een inspanningsverplichting.
  2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Annelies Kaan | Tractrice het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Hierbij wordt een bewerkersovereenkomst afgesloten. Inzet van een derde geschiedt altijd in overleg met de Opdrachtgever.
  3. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Annelies Kaan | Tractrice aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Annelies Kaan | Tractrice worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig zijn verstrekt, heeft Annelies Kaan | Tractrice het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
  4. Annelies Kaan | Tractrice is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat zij is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
  5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Annelies Kaan | Tractrice de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

  Artikel 6. Geheimhouding en privacy
  1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie en gegevens die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar hebben verkregen. Annelies Kaan | Tractrice zal verkregen gegevens niet zonder toestemming van de Opdrachtgever aan derden ter kennis brengen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Deze geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke- of beroepsregelen Annelies Kaan | Tractrice een informatieplicht opleggen.
  2. Annelies Kaan | Tractrice is gerechtigd de na bewerking verkregen resultaten, mits die resultaten niet te herleiden zijn tot individuele Opdrachtgevers, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden.
  3. Opdrachtgever verleent Annelies Kaan | Tractrice toestemming bij de communicatie gebruik te maken van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen, in het bijzonder ook het internet.
  4. I.v.m. de privacywetgeving ( mei 2018 ) is door Annelies Kaan | Tractrice een privacy en cookieverklaring opgesteld, zie https://tractrice.nl/privacy.html

  Artikel 7. Annulering en verhindering
  1. Bij verhinderen of verzetten van een individuele coaching door de Opdrachtgever binnen 48 tot 24 uur voor de afspraak, wordt 50% van de kosten van de geannuleerde uren, c.q. van de overeengekomen hoofdsom in rekening gebracht. Bij verhinderen of verzetten binnen 24 uur wordt 100% van die kosten in rekening gebracht.
  2. Bij afmelding van deelname aan een training en aanverwante werkzaamheden worden annuleringskosten in rekening gebracht bij de Opdrachtgever. Tot 2 weken voor aanvang: 25% volgens offerte overeengekomen vergoeding. Tot 1 week voor aanvang: 50% van de volgens offerte overeengekomen vergoeding. Binnen 1 week voor aanvang: 100% van de volgens offerte overeengekomen vergoeding.
  3. Als de volgens offerte overeengekomen vergoeding niet kan worden vastgesteld, wordt uitgegaan van de aanneemsom, of de som van het verwachte aantal te besteden uren vermenigvuldigd met het geldende uurtarief.
  4. Bij verzuim zonder berichtgeving is Opdrachtgever altijd de volledige vergoeding verschuldigd.
  5. Het vorenstaande laat onverlet het recht van Annelies Kaan | Tractrice om bij een voortijdige of tussentijdse opzegging de werkelijk geleden schade te verhalen op de Opdrachtgever.

  Artikel 8. Betalingen
  1. Het overeengekomen tarief en honorarium wordt door Annelies Kaan | Tractrice als volgt aan de opdrachtgever gefactureerd en opdrachtgever zal dienovereenkomstig betalen aan Annelies Kaan | Tractrice: Op basis van een aan opdrachtgever kenbaar gemaakt dagdeeltarief. Het dagdeeltarief is altijd geoffreerd exclusief BTW. Bijkomende kosten zoals reis-, verblijf- en kopieerkosten, huur- of locatiekosten, materiaalkosten zoals voor audio-, video en projectieapparatuur, licentiekosten ten aanzien van gebruikt materiaal en dergelijke worden separaat aan opdrachtgever in rekening gebracht. Een en ander tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Annelies Kaan | Tractrice verleent geen korting voor contante betaling.
  2. Facturen dienen te worden voldaan binnen 30 dagen na dagtekening. De opdrachtgever zal zich nimmer kunnen beroepen op korting of verrekening uit welke hoofde dan ook. Bij het niet, niet tijdig of niet volledig nakomen van de betalingsverplichtingen door opdrachtgever binnen de door Annelies Kaan | Tractrice daarvoor gestelde termijn(en), verkeert opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is het volledige nog openstaande bedrag ten gunste van Annelies Kaan | Tractrice terstond opeisbaar, terwijl de opdrachtgever daarenboven gehouden is een rentevergoeding van 8% van de overeengekomen prijs per maand, een gedeelte daarvan daaronder begrepen, gedurende welke de opdrachtgever in gebreke blijft volledig aan zijn betalingsverplichtingen jegens Annelies Kaan | Tractrice te voldoen, een en ander onverminderd het recht van Annelies Kaan | Tractrice zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten.
  3. Alle buitengerechtelijke kosten die in redelijkheid door Annelies Kaan | Tractrice worden gemaakt teneinde betaling van opdrachtgever te verkrijgen, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
  4. In geval van liquidatie, faillissement, ontbinding, feitelijke bedrijfsbeëindiging of surseance van betaling van Opdrachtgever zijn de vorderingen van Annelies Kaan | Tractrice onmiddellijk opeisbaar.
  5. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers, voor zover de Werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag, ongeacht de tenaamstelling van de factuur.

  Artikel 9. Aantal opgegeven deelnemers voor een training / bijeenkomst
   Opdrachtgever staat ervoor in dat het door haar opgegeven aantal deelnemers voor een training aanwezig zal zijn. In elk geval dient opdrachtgever voor het overeengekomen aantal deelnemers aan een training de kosten te voldoen evenals de in verband met de door Annelies Kaan | Tractrice te betalen kosten in verband met reservering, licenties op gebruikt materiaal, locatiekosten, en dergelijke. Annelies Kaan | Tractrice behoudt zich het recht voor deelnemers te weigeren dan wel te verwijderen uit een training of bijeenkomst indien men zich niet houdt aan tijd- of andere relevante afspraken, de orde tijdens de training of bijeenkomst verstoort door gedrag, of dergelijke.

   Artikel 10. Aansprakelijkheid
   1. Annelies Kaan | Tractrice sluit uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid tegenover de Opdrachtgever uit voor alle schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan, daaronder begrepen alle directe en indirecte schade, zoals gevolgschade of bedrijfsschade, behoudens de aansprakelijkheid voor schade die is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Annelies Kaan | Tractrice en/of door haar ingeschakelde derden.
   2. Indien en voor zover op Annelies Kaan | Tractrice toch enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid gelimiteerd tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroeps-/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval wordt uitbetaald, met inbegrip van het eigen risico dat Zicht, risico- en verzekeringsadviseurs, in verband met die verzekering draagt.
   3. Annelies Kaan | Tractrice is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of vanwege Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
   4. Annelies Kaan | Tractrice is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de Werkzaamheden van door Opdrachtgever op advies van Annelies Kaan | Tractrice ingeschakelde derden.
   5. Annelies Kaan | Tractrice heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van Opdrachtgever ongedaan te maken.
   6. Opdrachtgever vrijwaart Annelies Kaan | Tractrice tegen, en stelt Annelies Kaan | Tractrice schadeloos, voor alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen en alle daarmee verband houdende financiƫle gevolgen.
   7. Als overmacht geldt: elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer van Annelies Kaan | Tractrice kan worden verlangd.
   8. Indien zich een overmachtssituatie voordoet is Annelies Kaan | Tractrice gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst definitief te ontbinden, dan wel voor uitvoering van de overeenkomst door een derde zorg te dragen. Met de Opdrachtgever zal hiertoe overleg worden gevoerd.
   9. Annelies Kaan | Tractrice is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties die bij de uitvoering van de desbetreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.

   Artikel 11. Overmacht
   1. Als overmacht geldt: elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer van Annelies Kaan | Tractrice kan worden verlangd.
   2. Indien zich een overmachtssituatie voordoet is Annelies Kaan | Tractrice gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst definitief te ontbinden, dan wel voor uitvoering van de overeenkomst door een derde zorg te dragen. Met de Opdrachtgever zal hiertoe overleg worden gevoerd.
   3. Annelies Kaan | Tractrice is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties die bij de uitvoering van de desbetreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.

   Artikel 12. Ontbinding overeenkomst
   1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de overeenkomst zelf of uit de aard en strekking van de opdracht het tegendeel voortvloeit.
   2. De overeenkomst voor onbepaalde tijd kan door ieder der partijen worden opgezegd met inachtneming van een termijn van één maand. De Opdrachtgever is alsdan gehouden aan Annelies Kaan | Tractrice de overeengekomen Werkzaamheden voor zover zij zijn verricht te vergoeden.

   Artikel 13. Slotbepalingen
   1. Deze algemene voorwaarden blijven van kracht indien Annelies Kaan | Tractrice van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.
   2. Annelies Kaan | Tractrice is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. De voormelde wijzigingen hebben geen invloed op de tijdens de inwerkingtreding lopende overeenkomsten, tenzij partijen anders overeenkomen.
   3. Op alle aanbevelingen en alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Annelies Kaan | Tractrice waarop de onderhevige algemene voorwaarden van toepassing zijn is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die uit de rechtsverhouding voortvloeien, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter binnen het Arrondissement Utrecht, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen anders bepalen.
   4. De algemene voorwaarden worden op verzoek kosteloos toegezonden en zijn bovendien te raadplegen en/of te downloaden op: https://www.tractrice.nl
   5. Deze algemene voorwaarden treden in werking op 1 mei 2018. Zowel de algemene leveringsvoorwaarden als de privacy en cookieverklaring, zullen bij iedere opdracht, aan de opdrachtgever, digitaal verstrekt worden.
   Bekijk en download deze voorwaarden als pdf
   ««
   contact
   Annelies Kaan
   T: 06 134 98 662
   info@tractrice.nl
   KvK: 32142773